Жишиг гудамж тохижуулах ажлын сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Жишиг гудамж тохижуулах тендер шалгаруулалт нь 2014 оны 04 дүгээр сарын 22-ны 13 цагт боллоо. Тус сонгон шалгаруулалтанд 2 аж ахуйн нэгж үнийн саналаа ирүүлсэн.  Аж ахуй нэгжийн ирүүлсэн үнийн санал нь захиалагчийн төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.3 дагуу захиалагч бүх тендерээс татгалзлаа.