2015 оны орон нутгийн төсвийн нэгтгэл

 

                Сумын ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн… хуралдааны … тогтоолын … хавсралт
               
                                       2015  оны  орон  нутгийн  төсвийн  нэгтгэл                                      /мян төг/
                         
Үзүүлэлт ИТХ ЗДТГ БАГ Халамжийн  сан Ахмадын  хороо Чөлөөт  ахмадын  хороо Нөөц  хөрөнгө МЭУСАХЗ Хот тохижилт Нийт  зардлын  дүн
 
 
НИЙТ  ЗАРЛАГЫН  ДҮН 39453.4 210814.0 50110.0 276717.0 440.0 440.0 4500.0 14320.0 2500.0 599294.0
Бүлэг  1. Цалин,  хөлс  болон НУ     29511.8 147591.8 40341.6             217445.2
Үндсэн  цалин 21543.8 130360.9 34545.6             186450.3
Нэмэгдэл  урамшил 7968.0 0.0 0.0             7968.0
Нэмэгдэх  цалин 0.0 0.0 0.0             0.0
Гэрээтийн   хөлс 0.0 17230.9 5796.0             23026.9
Бүлэг  2. Ажил олгогчоос  НДШ 3246.3 16235.1 4437.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23919.0
Бүлэг 3 . Байгууллагын  тогтмол  зардал     0.0 11970.0 1407.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13377.9
Гэрэл  цахилгаан 0.0 2970.0 407.9             3377.9
Түлш  халаалт 0.0 9000.0 1000             10000.0
Бүлэг 4 . Байгууллагын  хэвийн  ҮАХЗ     4039.3 19443.0 2008.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25490.8
Бичиг  хэрэг 262.0 2060.0 460.7             2782.7
Тээвэр  шатахуун  3300.7 12134.0 1021             16455.7
Шуудан  холбоо  ш/ хүргэлт  289.0 3806.0 136.0             4231.0
Ном  хэвлэл  авах  87.6 220.0 194.8             502.4
Биеийн  тамирын  уралдаан  тэмцэээн  100.0 1223.0 196.0             1519.0
Бүлэг  5 . Эд  хогшил  нормын  хувцас     0.0 332.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 332.0
Тавилга  программ  авах  0.0 0.0 0.0             0.0
Нормын  хувцас   зөөлөн  эдлэл 0.0 332.0 0.0             332.0
Бүлэг 6. Томилолт  зочны  зардал  1308.0 7067.1 188.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8563.9
Дотоод  албан томилолт 678.0 6067.1 188.8             6933.9
Сургалт  , семинар  з/б  зардал 630.0 1000.0               1630.0
Бүлэг 7.Бусад  бараа  үйлчилгээний зардал     1348.0 2780.0 1725.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5853.6
Урсгал   засвар 0.0 1000.0 345.6             1345.6
Төлбөр  хураамж  болон  бусад  зардал 0.0 200.0 60.0             260.0
БГАҮХ  / Аудитын  хөлс 80.0 160.0 100.0   80.0 80.0       500.0
Оношилгоо 0.0 30.0 0.0             30.0
Хог хаягдал зайлуулах   0.0   0.0           2500.0 2500.0
Мэдээлэл  сурталчилгааны  зардал 260.0 1250.0 0.0             1510.0
Газрын  төлбөр 0.0 140.0 0.0             140.0
Орон  нутгийн  нөөц  хөрөнгө 0.0 0.0 0.0       4500.0     4500.0
 Мал  эмнэлэгийн  үйлчилгээ 0.0 0.0 0.0         14320.8   14320.8
Татаас  ба  урсгал  шилжүүлэг 1008.0 7395.0 1220.0 276717.0 360.0 360.0       287060.0
Хуульд  заасан  үндэслэл 0.0 3895.0 0.0             3895.0
Нэг  удаагийн   тэтгэмж  урамшуулал 1008.0 1500.0 1220.0             3728.0
Шагнал  урамшил 0.0 0.0 0.0   360.0 360.0       720.0
Халамжийн  сан 0.0 0.0 0.0 276717.0           276717.0
Хөрөнгийн  зардал 1000.0 2000.0 0.0             3000.0
Тоног төхөөрөмж 0.0 2000.0 0.0             2000.0
ЗАРДЛЫГ  САНХҮҮЖҮҮЛЭХ  ЭХ  ҮҮСВЭР 40453.4 212814.0 50110.0 276717.0 440.0 440.0 4500.0 14320.8 2500.0 602295.2
Үндсэн  ү.а орлого 0.0 400.0 0.0             400.0
Туслах  үйл  ажиллагааны  орлого 0.0 205.0 0.0             205.0
Төсвөөс  санхүүжих 40453.4 212209.0 50110.0 276717.0 440.0 440.0 4500.0 14320.8 2500 601295.2
БАЙГУУЛЛАГЫН  ТОО 1.0 1 1             3.0
АЖИЛЛАГСАД  БҮГД  2.0 20 7             29.0
Удирдах  ажилтан 1.0 3 4             8.0
Гүйцэтгэх  ажилтан 1.0 10               11.0
Үйлчлэх  ажилтан   3               3.0
Гэрээт   ажилтан   4 3             7.0