2015 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажил

    Cумын  ИТХ -ын  2014  оны  12 дугаар сарын      
    19 -ний  өдрийн   ... хуралдааны ... тогтоолын  ...       
    ... хавсралт      
СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР                                                  2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР,                                                    ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ      
          /мянган, төг/      
Төсөл  арга  хэмжээний нэр , хүчин  чадал  байршил   Эхлэх  дуусах  хугацаа Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжих дүн      
ХӨРӨНГӨ  ОРУУЛАЛТ 1 2015 202900.0 202900.0      
1 Засаг  дарга 2   0 0.0      
  Хөрөнгө  оруулалт 3   0 0.0      
1.1 Шилжих  хөрөнгө  оруулалт   2015 29822.5 29822.5      
1.1.1 Сумын хөгжилийн ерөнхий  төлөвлөгөө /2013 оны дутуу санхүүжилт/     22940.0 22940.0      
1.1.2 Аргалант  багийн  төвийн барилга /2013 оны дутуу санхүүжилт/     6882.5 6882.5      
1.2 Шинээр  эхлэх  хөрөнгө  оруулалт   2015 48000.0 48000.0      
1.2.1 Төв гудамжны гэрэлтүүлэг 2 2015 43000.0 43000.0      
1.2.2 Ногоон  байгууламж 3 2015 5000.0 5000.0      
2 Тоног  төхөөрөмж     0.0 0.0      
3 Их  засвар   2015 5000.0 5000.0      
3 Эмийн  эргэлтийн  сангийн байрны  засвар   2015 5000.0 5000.0      
4 Иргэдийн  төлөөлөгчдийн хурлын  дарга   2015 10000.0 10000.0      
4 Сумын иргэдийн  төлөөлөгчдийг  чадавхижуулах дэд хөтөлбөр   2015 10000.0 10000.0      
5 Хөтөлбөр  төсөл  арга  хэмжээ   2015 110077.5 110077.5      
5.1 Цэвэр  гудамж  , цэмцгэр сум хөтөлбөр   2015 40000.0 40000.0      
5.2 Малын  чанар  сайжруулах дэд  хөтөлбөр   2015 10000.0 10000.0      
5.3 Тэмээ  өсгөх  дэд  хөтөлбөр   2015 5500.0 5500.0      
5.4 Малжуулах дэд хөтөлбөр   2015 30000.0 30000.0      
5.5 Иргэдийн  санаачилгад  тулгуурласан  бүтээлч  ажлын  сан   2015 2437.5 2437.5      
5.6 Энгийн  гар  уурхайн  худаг  гаргахад  дэмжлэг  үзүүлэх   2015 15000.0 15000.0      
5.7 Аварга  хөтөлбөр нум  сум худалдан авахад   2015 2140.0 2140.0      
5.8 Улсын  баяр  наадам   2015 5000.0 5000.0      
  Нийт  дүн     202900.0 202900.0