ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА              

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь ИТХ-ын дарга, хурлын нарийн бичгийн дарга, Иргэний танхимын ажилтан, 7 тэргүүлэгч, 21 төлөөлөгчтэй, 4 хороотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:

                1.Нийгмийн бодлого, боловсрол,соёл, эрүүл мэндийн хороо

                2. Нутгийн удирдлага хууль зүйн хороо

                3. Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн хороо

                4. ХАА, байгаль орчны бодлогын хороо

 

СУМЫН ИТХ-ЫН АЛСЫН ХАРАА

Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр  Төрөлх нутаг - Дөргөн сумаа аймгийн  “Жишиг сум” болгоно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг чадварлаг, нээлттэй, ил тод болгон төлөвшүүлж хөгжлийн шинэ түвшинд хүргэж иргэн, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоонд тулгуурлан орон нутгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэх тасралтгүй үйл ажиллагаатай, хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэн сумын ард иргэдийн аж амьдралыг дээшлүүлж ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөл бүрдүүлэхэд эрхэм зорилго оршино.

 

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

                                                             

Сумын ИТХ-ын хороодын үйл ажиллагааг байнгын үйл ажиллагааны хэлбэрт шилжүүлнэ.

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааны чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэн бодлого тодорхойлох, шийдвэрлэх, хэрэгжилтийг хангаж үр дүнг тооцоход тогтмол, үр нөлөөтэй ажиллагааг бий болгоно.

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн иргэд сонгогчидтой ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, ИТХ-ын үйл ажиллагаанд тасралтгүй оролцох тогтолцоог бий болгоно.

 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын ажлын алба нь мэргэжил, хууль эрх зүйн өндөр ур чадвар эзэмшиж, ил тод шударга ажиллана.

Боловсон хүчний бодлогыг шинэчлэх  хүрээнд

Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын албан тушаалтны ажлын байрны хэрэгцээ шаардлагыг шинэчлэн тодорхойлж, түүнд чиглэсэн боловсон хүчний бодлогыг авч хэрэгжүүлнэ.

Удирдах ажилтны удирдах арга барилыг сайжруулж, манлайлал бий болгоно.

Ажилтнуудын ажлыг гүйцэтгэлийг удирдах, хянах, үр дүнг үнэн зөв үнэлж дүгнэх, урамшуулах тогтолцоог сайжруулна.

Гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх

Ажилтнуудыг мэргэжлийн сургалтанд тасралтгүй хамруулж, мэргэжлийн өндөр мэдлэг , чадвар болон манлайллыг хангаж ажиллах

НӨУЁБ-уудын шилдэг туршлага, арга зүйг сурч эзэмших, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх

Ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах

            НӨУЁБ-ын ажиллах дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулж, мөрдүүлснээр аливаа ажлыг НӨУБ-ын эрхэмлэх үнэт зүйлсэд нийцүүлэн чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

            НӨУБ-ын ажлын баримтын бүрдүүлэлт, баримтжуулалтыг сайжруулж, шилдэг арга туршлага нэвтрүүлнэ.

Дотоод хяналт, үнэлгээ буюу эргэх холбоо бий болгох чиглэлээр

            Удирдлагаас гаргасан шийдвэр, бодлого, журмын хэрэгжилтийн байдал болон цаашид байнга сайжруулж, боловсронгуй болгох зорилгоор үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, үнэлгээний тогтолцоо бий болгож, үр нөлөөтэй хэрэгжүүлнэ.

Тэргүүлэх арга зүй хандлагыг нэвтрүүлэх

            Шилдэг арга туршлагыг байнга суралцаж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хэрэгжүүлнэ.

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ,

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХОРОО

Сумын ИТХ-ын сонгуулийн эрхийн хугацаанд нийгмийн хөгжлийг хангахдаа Өрх гэрийг тэтгэх, дундаж орлоготой хэсгийн хувийн жин болон иргэдийн худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх замаар ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулж, хүний хөгжлийг бүх талаар дэмжихэд энэхүү чиглэлийн зорилго оршино.

Бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх ажлын чиг үүрэг

 • Холбогдохчиглэлээргарсанхөтөлбөр, төлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусадэрхзүйнактуудынхэрэгжилтийгхангах, үрдүн, зохионбайгуулалтыгдүгнэнмэдээлэх, хянаншалгах.
 • Сургуулийн болон сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ.
 • Сургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөлийн барилгад дотоодын тавих хяналтыг сайжруулж чанартай бариулахад анхаарч ажиллана.
 • Төр, иргэний нийгмийн байгууллага, хувийн хэвшлийн түншлэлийг орон нутагт сайжруулж, олон нийтэд суурилсан иргэдэд ээлтэй үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.
 • Сум орон нутагт шаардлагатай боловсон хүчний судалгаа гаргаж нөөц бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллана.
 • Суманд нарийн мэргэжлийн эмчийн талаар үзлэгийг жилд 1 удаа явуулын лаборатор ажиллуулж, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох арга хэлбэрийг эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан явуулна.
 • Нийтийн биеийн тамир спорт эрүүл мэндийн чийрэгжүүлэлтийн танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах.
 • Ажлын байруудыг бий болгож, ажилгүйдлийг бууруулна.
 • Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний мэргэжилтнийг нэгдсэн цахим сүлжээнд хамруулж олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг өргөжүүлнэ.
 • Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалыг нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
 • Шинжлэхухаан, мэдээлэлтехнологийнхөгжил.
 • Ардтүмнийтүүхсоёл, оюуныөвийгсэргээх, хамгаалахталаархбодлого
 • Монголхэл, бичиг, үндэстнийцөөнхийнхэл, бичиг, соёл, урлаг, ёсзаншлынталаартөрөөсбаримтлахбодлого
 • Хүнамынбодлого
 • Нийгмийнхамгааллынбодлого

 

НУТГИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРОО

Сумын ИТХ нь хурлын үйл ажиллагааны уламжлал, шинэчлэлийг хослуулах үндсэн дээр сумын нутгийн удирдлагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг  тусгасан, эрх мэдлийн ялгаа, зааг нь тодорхой итгэл итгэл хүлээхүйц, бүтцийн хувьд энгийн, улс төрөөс ангид, өндөр чадавхи, бодитой үйл ажиллагааг эрхэмлэн нутгийн өөрөө удирдах ёсыг нутгийн захиргааны удирдлагатай чадварлаг хослох үндсэн зарчмыг удирдлага болгоход энэхүү чиглэлийн зорилго оршино.

Бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх ажлын чиг үүрэг

 • Холбогдохчиглэлээргарсанхөтөлбөр, төлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусадэрхзүйнактуудынхэрэгжилтийгхангах, үрдүн, зохионбайгуулалтыгдүгнэнмэдээлэх, хянаншалгах.
 • УлсынИхХурал, МонголулсынЕрөнхийлөгч, аймаг, сумынИргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгууль
 • Иргэний танхим, Гэгээрэл төвөөр дамжуулан иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
 • Арднийтийнсаналасуулга
 • Төр, сүмхийдийнхарилцаа
 • Төрийнбусбайгууллага, Иргэнийнийгмийнбайгууллагыгчадавхижуулах
 • Сумдынажахуйннэгж, албангазрууд, иргэдэдхуульэрхзүйнмэдээлэлөгөх, хуулийнсанбүрдүүлэх, хуулийнөөрчлөлтүүдийнталааргарынавлага, мэдээллийнсамбаражиллуулах, ардиргэдийнхуульэрхзүйнмэдлэгийгдээшлүүлэхажилзохиох
 • Төрийнүйлчилгээнийбайгууллагуудардиргэдэдхэрхэнүйлчилжбуйбайдал, хүүхэдзалуучуудынчөлөөтцагаазөвболовсонөнгөрүүлэх, зөвтөлөвшинхүмүүжихорчинбүрдүүлэхнөхцлийгсудлахажлыгудирданзохионбайгуулах
 • Сумын ИТХ, багийнИНХурлыгажлынаргазүйнудирдлагаархангах
 • Төрийналбанхаагчдыннээлттэй, илтод, шударгасонгоншалгаруулалтынасуудлыгболовсронгуйболгох, хэрэгжилтэндхяналттавих.
 • Үндэснийаюулгүйбайдлыгхангахчигүүргийнбайгууллагууд
 • Төрийнэрхзүйнбодлого
 • Хүнийэрх, эрхчөлөө, түүнийбаталгаа
 • Санал, өргөдөл, гомдлыншийдвэрлэлт, хэрэгжилтэндтавиххяналт
 • Төрийналбанхаагчийнёсзүй

 

ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ХОРОО

Сумын ИТХ, Тэргүүлэгчид нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засгийн асуудлаар бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ мал сүргийн тогтвортой өсөлтийг хангах, ХАА-д эрчимжсэн аж ахуй бий болгох, олборлох болон ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулах замаар жижиг, дунд, бүс нутгийн чанартай үйлдвэр бий болгох эдийн засаг санхүүгийн салбарын тогтворжилтыг бататгах, хувийн хэвшил, тэргүүний техник технологийг давуутай хөгжүүлэхэд энэхүү чиглэлийн зорилго оршино.

Бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх ажлын чиг үүрэг

 • Холбогдохчиглэлээргарсанхөтөлбөртөлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусадэрхзүйнактуудынхэрэгжилтийгхангах, үрдүн, зохионбайгуулалтыгдүгнэнмэдээлэх, хянаншалгах
 • Сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг тогтоон, үр нөлөө, үр ашигтай арга хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хийх бодлого баримталж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулна.
 • Үндсэн чиглэлд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, зарцуулалтын үр ашгийн дээшлүүлэн өр авлагагүй ажиллана.
 • Сумынтөсвийнорлогыгтогтвортойнэмэгдүүлэхболомжнөхцөлийгсудлах, ороннутгийнбололцоогилрүүлэх
 • Төсвийгболовсруулах, батлах, гүйцэтгэлийнзохионбайгуулалт, түүнийүрдүндтавиххяналт
 • Төрийнсанхүү, зээл, тусламжийнашиглалт, зарцуулалт, үрашиг, албантатварынбодлого
 • Сумынэдийнзасаг, нийгмийнхөгжлийнүндсэнчиглэл
 • Гадаадынхөрөнгөоруулалт, зээлтусламжийннэгдсэнбодлого.
 • Төрөөсажахуйэрхлэлтийгдэмжихбодлого
 • Албанёсныстатистикийнүйлажиллагаанызохицуулалт
 • Төсвийнорлогынбүрдүүлэлтэндхяналттавих
 • Төсвийнзарлага, санхүүжилтэндхяналттавих
 • Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний талаар
 • Татварын ноогдуулалт, хураалтыг сайжруулан татварын суурийг өргөтгөнө.
 • Аж ахуй нэгж, байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг мөрдөж санхүүгийн тайлан тэнцлийг аудитын байгууллагаар баталгаажуулна.
 • Шинэ сум хөтөлбөр боловсруулж, шаардлагатай зураг төсвийг хийлгэх.

 

ХАА, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГЫН ХОРОО

Экологийн баримжаатай нийгэм эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлэхдээ иргэдийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэхэд энэхүү чиглэлийн зорилго оршино.

Бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх ажлын чиг үүрэг

 • Холбогдохчиглэлээргарсанхөтөлбөртөлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусадэрхзүйнактуудынхэрэгжилтийгхангах, үрдүн, зохионбайгуулалтыгдүгнэнмэдээлэх, хянаншалгах.
 • Байгалийн баялагийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх бодлогын уялдааг сайжруулж, байгаль хамгаалахад иргэд, төрийн бус байгууллагын оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлнэ.
 • Уур амьсгалын өөрчлөлттэй дасан зохицох бүс нутгийн бодлого боловсруулж ажиллана.
 • Хүрээлэн буй орчны төлөв байдлын мэдээллийг иргэдэд хүргэж, бүх нийтэд экологийн боловсрол олгох, эх байгалаа хамгаалж ирсэн үндэсний уламжлалыг өвлүүлэх ажлыг өрнүүлнэ.
 • Ашигт малтмал, байгалийн дагалдалт баялагийг байгальд ээлтэй арга технологиор ашиглуулах, байгалийн зарим нөөцийн ашиглалтыг тодорхой хугацаагаар хориглох хүртэл арга хэмжээ авна.
 • Газар, түүнийхэвлий, ой, усамьтан, ургамал, агаармандалболонбайгалийнбусадбаялаг
 • Газартариалан, үрийнажахуй, хүнснийүйлдвэрийнбодлого
 • Хүнс, хөдөөажахуйнбүтээгдэхүүнийхяналт, тэдгээрийнаюулгүйбайдал
 • Улсынтусгайхамгаалалттайгазар, бэлчээр, тариалангийнгазар
 • Хогхаягдал, хортбодис, байгальорчныасуудал
 • Усныбодлого, нөөцашиглалт, усныбохирдол
 • Байгальорчныбодлого, судалгаа, хөгжил
 • Анагнуур
 • Орчныногоонбүс, агаарынбохирдлынасуудал
 • Хөдөөгийнхөгжлийнбодлого, үүнтэйхолбоотойгоорхэрэгжихгадаадорчныболонолонулсынбайгууллагынзээл, тусламжийнгэрээ
 • Малажахуйнбодлого, малындаатгалболонмалэрүүлжүүлэх, үүлдэругсаагсайжруулах
 • Бэлчээрийнашиглалт, хуваарилалт, усанхангамжийнбодлого
 • Эрчимжсэнмалажахуйхөгжүүлэх, хөдөөгийнардиргэдийннийгмийнасуудал
 • ХАА-н бүтээгдэхүүнийүйлдвэрлэл, борлуулалт, хөдөөгийнамьдралдоройардиргэдийгмалжуулах, малчдыннөхөрлөл, хоршооллыгдэмжих, өргөжүүлэх
 • ХАА-н биржийнтогтолцооныбодлого, хэрэгжилт
 • Газар, ашигтмалтмалашиглалтынбодлого