Өгөөмөр баг


  ​ДӨРГӨН СУМЫН ӨГӨӨМӨР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Тус сумын Өгөөмөр баг нь 1992 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоогоор 157 өрхтэй, 669 хүн амтай. Нийт мал 3723 толгой үүнээс Тэмээ  55, Адуу 226, Үхэр 155, Хонь 725, Ямаа 2562 байгаа.